Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Công ty cổ phần Cơ khí Mạo khê – Vinacomin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tài liệu kèm theo xem tại đường dẫn:

  1. Thông báo số 357: https://drive.google.com/file/d/1RhOKfeSiNlCST0H-KiY56CqnS0woOwPZ/view?usp=sharing
  2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 56: https://drive.google.com/file/d/1vkyssEnpvGTOin4JLpJhwv-tGgJdiTK3/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *