Quan hệ cổ đông

Công Bố Thông Tin: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1d4wTSkZ1mAeroBtpisx7tyZI6OagcRJN/view?usp=sharing

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1lsR_2BuSxFNusmzNFq46qF_RV-B2wuk1/view?usp=sharing

Công Bố Thông Tin:

Báo cáo Tình hình quản trị Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin năm 2020. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/17epjrUUIk1_Vrv7GA80tMM3OcsD0Vulz/view?usp=sharing

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin năm 2020. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/10MtMnvU4lZJ9RRBsuQZQrvdJ14_Vahit/view?usp=sharing

Danh sách họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin năm 2020. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1HB4XVuWsoCiRO40Q64NXWevbmTq9jwEW/view?usp=sharing

Công bố thông tin: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1UCq9JLt-KsNzwyIufXrsysW_51rZ0M2e/view?usp=sharing

Công bố thông tin gia hạn họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1tTdz9j4BytT2_FNrf6Xua3Lv-IjgNrQG/view?usp=sharing

Công bố thông tin Nghị quyết 567/NQ-CKMK điều chỉnh ngày chốt danh sách cuối cùng Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/18RIPNTCBbEt6DYm0_DIPwhRwTyJ44C1k/view?usp=sharing

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1N7I8Fs_0byhHTHoExUmKsLkwj1CMmoKK/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1btjmLZyLypHloZcvhwgXmrOozQKUZwX9/view?usp=sharing