Công Bố Thông Tin

Công Bố Thông Tin:

Công bố thông tin Nghị quyết, Biên bản Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin năm 2020. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1g1ZrFZXHbqtJufkR5dpMoZuzxGHkjrg-/view?usp=sharing

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin năm 2020. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/10MtMnvU4lZJ9RRBsuQZQrvdJ14_Vahit/view?usp=sharing

Danh sách họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin năm 2020. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1HB4XVuWsoCiRO40Q64NXWevbmTq9jwEW/view?usp=sharing

Công bố thông tin: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1UCq9JLt-KsNzwyIufXrsysW_51rZ0M2e/view?usp=sharing

Công bố thông tin gia hạn họp Đại hội Đồng cổ đông năm 2020 Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1tTdz9j4BytT2_FNrf6Xua3Lv-IjgNrQG/view?usp=sharing

Công bố thông tin Nghị quyết 567/NQ-CKMK điều chỉnh ngày chốt danh sách cuối cùng Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/18RIPNTCBbEt6DYm0_DIPwhRwTyJ44C1k/view?usp=sharing

Công bố thông tin báo cáo thường niên năm 2019 Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1N7I8Fs_0byhHTHoExUmKsLkwj1CMmoKK/view?usp=sharing

Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty cổ phần cơ khí Mạo Khê – Vinacomin. Vui lòng xem tại đường dẫn: https://drive.google.com/file/d/1btjmLZyLypHloZcvhwgXmrOozQKUZwX9/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *